info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

MASA 7: INVESTO NË AGROTURIZËM DHE PËRFITO 50% FINANCIM

Mbështetje për ngritjen ose rikonstruksionin e ambienteve për veprimtari të turizmit rural nga 6 deri në 10 dhoma, në 50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 5.000.000 lekë për subjekt.

Përfituesit e mundshëm janë subjektet me status fizik, juridik ose SHBB të regjistruar në QKB për aktivitetin që aplikojnë.
Investimet e pranueshme janë në zonat rurale. Subjektet duhet të aplikojnë me plan biznezi 5-vjecar, sipas modelit zyrtar të publikuar në faqen zyrtare të AZHBR: www.azhbr.gov.al
Investimi nuk duhet të fillojë para lidhjes së kontratës. Leja e ndërtimit /rikonstruksionit të sigurohet para lidhjes së kontratës, por jo më vonë se 60 ditë pune nga data e përfundimit të aplikimeve.
Përfitues janë subjektet, të cilat nuk mund të mbështeten nga programi IPARD II.

Formular aplikimi standard

Fotokopje e kartës së identitetit/pasaportës biometrike së aplikantit apo përfaqësuesit ligjor, fotokopje e NIPT-it.

Aplikanti duhet të ketë dokumentin e pronësisë/qiramarrjes së tokës/ndërtesë lëshuar nga DVASHK, shoqëruar me kartelë pasurie të rifreskuar dhe lëshuar jo më shumë se 30 ditë nga data e aplikimit. Ndërtesa/toka që do të përdoret për investimin të jetë në pronësi, ose e marrë më qira për një periudhë mbi 9 vjet, nga momenti i aplikimit, në emër të aplikantit/subjektit aplikues.

3 oferta origjinale me datë, firmë dhe vulë, të shoqëruara me formularin e regjistrimit të QKB të subjekteve ofertuese

Dokumentat specifike të tjera të detajuara për këtë masë mbështetëse në faqen zyrtare të AZHBR: www.azhbr.gov.al

Aplikimet kanë përfunduar më datë 19.06.2020

Për Masën 7: Investo në Agroturizëm dhe përfito 50% financim, janë bërë 34 aplikime.