info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Drejtori i përgjithshëm AZHBR

Frida Krifca
Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Zj. Frida Krifca ka një përvojë 20-vjeçare në administrim e menaxhim, me fokus të veçantë ndaj zhvillimit të sektorit financiar, përdorimit të shërbimeve financiare si dhe zhvillimit të biznesit, në përmbushjen e objektivave ekonomike, ligjore e strukturore kombëtare, ndërkombëtare dhe integruese.

Zj. Krifca drejton Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural që nga muaji Korrik 2017. Krifca është përgjegjëse për administrimin e fondeve të buxhetit të shtetit në mbështetje të fermerëve, duke siguruar transparencë të plotë dhe garantuar mekanizma kontrolli në procesin e pagesave direkte, të cilat nën udhëheqjen e saj janë transferuar në procese on-line dhe me zero dokumente. Nën drejtimin e Zj. Krifca, institucioni ka mundur të administrojë buxhetin më të lartë të vënë në dispozicion të fermerëve si dhe ka mundur të marrë akreditimin për administrimin e programit IPARD, duke i vënë në dispozicion fermerëve shqiptarë 94 milionë euro për mbështetje në investime në fermë, investime në agro-përpunim dhe zhvillim rural. Programi që ende është në zbatim, i ka dhënë frytet e para,  duke ofruar deri tani më shumë se 43 milionë euro investime në sektor. Krifca ka rritur kapacitetet e agjencisë cilësisht dhe në numër me 49% si dhe ka zgjeruar aktivitetin e shërbimeve duke ofruar 20 Agropika, pika shërbimi ndaj fermerëve në të gjithë vendin.

Gjatë punës si drejtore për Shqipërinë në Trupat Vullnetare të Shërbimeve Financiare (FSVC), Krifca ka identifikuar, zhvilluar, menaxhuar dhe zbatuar projekte të shumta të asistencës teknike për programe nga USAID në Shqipëri dhe vende të tjera të Ballkanit.

Ka menaxhuar buxhete grantesh e programesh disa milionë dollarësh, me qëllim mbështetjen e zhvillimit të sektorit financiar, përmirësimin e mjedisit të biznesit, financat bashkiake, pagesat nëpërmjet internetit, reformat ligjore e rregullative, si dhe partneritetin publik – privat.

Çdo veprimtari e asistencës teknike është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me institucionet financiare publike e private për menaxhimin e riskut, mbikëqyrjen bankare, hartimin e legjislacionit, rregulloreve e trajnimeve për bankierët, shoqatat bankare e industriale, institucionet mikrofinanciare (MFIs) e ato bankare.

Krifca ka vlerësuar progresin e Shqipërisë kundrejt objektivave të vendosura për reformën financiare, ka hartuar propozimet buxhetore për USAID-in e donatorë të sektorit privat dhe ka qenë bashkautore e raporteve të shumta të fizibilitetit dhe vlerësimit. Gjatë eksperiencës së saj profesionale, ka pasur bashkëpunim institucional me zyrtarë të lartë të qeverisë në nivel qendror e vendor, komunitetin e donatorëve ndërkombëtarë (Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore) dhe përfaqësues të bankave qendrore, administratën tatimore, autoritetet rregullatore dhe sektorin privat.

Para se t’i bashkohej FSVC-së, ka punuar për “Tirana Bank” si Drejtore Marketingu dhe Marrëdhëniesh me Publikun (PR), pas disa viteve përvojë në fushën e menaxhimit dhe strategjive të sektorit privat.

Është diplomuar nga Universiteti i Tiranës ,në Fakultetin e Ekonomisë, dega Administrim Biznes dhe mban titullin “Master i Shkencave”, në Administrim Biznesi (MBA) nga Fakulteti i Administrim Biznesit pranë Universitetit Akron në Ohajo, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes programit të bursave “Fulbright”, që administrohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Ka kryer me sukses dhe programe të ndryshme leadership-i dhe rritjen ekonomike nga Universiteti Harvard në Boston.

frida.krifca@azhbr.gov.al