AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për për Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural – AZHBR. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së Autoritetit Publik në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Programi i transparencës gjendet duke klikuar mbi linkun : PROGRAMI I TRANSPARENCËS