AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Të dhënat e Titullarit të AZHBR-së: 

Emri: 

Mbiemri:

Numër telefoni: 

* për  denoncimin e çdo rasti të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje sipas VKM 473, datë 1.06.2017, pika 14.