AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Qëllimi i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit është të sigurojë mbarëvajtjen e punës në AZHBR (Qendër dhe Qarqe). Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit është përgjegjëse për:

  • Drejtimin e Sistemeve Informative dhe dizenjimit të arkitekturës logjike së Agjencisë;
  • Menaxhimi i sigurisë IT;
  • Administrimin e sistemit që përdoret për të dhënat e aplikantëve dhe aplikimeve për skemat kombëtare dhe grantet IPARD- Like;
  • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e faqes zyrtare të internetit të AZHBR;
  • Zhvillimi i infrastrukturës ICT;
  • Administrimi i sistemit për të dhënat e aplikantëve dhe aplikimeve,
  • Menaxhim risku dhe planifikimin i vazhdueshmërisë,
  • Monitorim dhe analizë e problemeve të sigurisë dhe problemeve të tjera të ngjashme.