AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse është përgjgjëse për mbështetjen, funksionimin dhe mbarëvajtjen e veprimtarisë së brendshme të AZHBR-së, në përputhje me kuadrin ligjor të Republikës së Shqipërisë.

Detyrat e DSHM janë të ndara në tre grupe:

 • Çështjet ligjore
 • Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
 • Financat e Brendshme (ekzekutimi i buxhetit) dhe shërbimeve të tjera të nevojshme për funksionimin e rregullt të AZHBR-së

Sipas grupimit të detyrave, struktura e brendshme organizative e DSHM ndahet në tre sektorë:

 • Sektori i Burimeve Njerëzore
 • Sektori i Financës dhe mirëmbajtjes
 • Sektori Juridik

Sektori i Burimeve Njerëzore

Sektori i Burimeve Njerëzore  (SBNJ) ofron mbështetje dhe informacion në funksion të punonjësve të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor Rural.

Misioni i këtij sektori përfshin :

 • Rekrutimin,
 • Punësimin,
 • Trajnimin,
 • Zhvillimin e stafit të agjencisë për të arritur nivele maksimale të performancës në punë.
 • Monitorimi i performancës bëhet në përputhje të plotë me Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë.

Sektori i Burimeve Njerëzore koordinon proçesin e rekrutimit të stafit nëpërmjet evidentimit të nevojave të institucionit për burime njerëzore dhe merr masat për rekrutimin e personelit të nevojshëm. Vizioni i këtij sektori është motivimi i stafit në mënyrë të vazhdueshme për të arritur nivele të larta performance si edhe për të ndihmuar në arritjen e objektivave të agjencisë. Në këtë sektor përfshihen edhe funksionet e Marrëdhënies me Publikun, Arshivës dhe Protokollit. Sektori i Burimeve Njerëzore mban lidhje me median dhe i përgjigjet asaj, aplikantëve dhe personave të interesuar lidhur me mbarëvajtjen e Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural.

Sektori i Financës dhe Mirmbajtjes

Sektori i Financës dhe Mirmbajtjes merr pjesë në hartimin e buxhetit vjetor të AZHBR-së, detajon fondet buxhetore për funksinonimin e administratës së AZHBR-së.Në bashkëpunim me drejtoritë e AZHBR-së, përgatit projekt-buxhetin afatmesem për funksionimin e administratës së AZHBR-së dhe e dërgon në M.B.ZH.R.A.U.

Sektori i Financës dhe Mirmbajtjes :

 • Përgatit listpagesat dhe borderotë e punonjësve, sigurimeve shoqërore e shëndetsore dhe tatimit mbi të ardhurat si edhe urdhër shpenzimet dhe i dërgon në degën e thesarit dhe bankat përkatëse për likujdim.
 • Përgatit urdhër- shpenzimet për likujdimin e faturave të shërbimeve nga të tretët, si dhe të detyrimeve kontraktuale që ka AZHBR-ja.
 • Për realizimin e planit të buxhetit kryen rakordime periodike financiare me Degën e Thesarit Tiranë dhe M.B.ZH.R.A.U.
 • Zbaton dhe ndjek politikat e pagave, sipas akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi.
 • Plotëson nevojat e punonjësve të AZHBR-së me inventarin e nevojshëm për kushtet e punës nëpër zyra.
 • Azhornon dekumentacionin e magazinës, siguron në çdo kohë gjëndjen kontable të mallrave e materialeve të magazinës.
 • Plotëson librin e pagave dhe librezat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve.
 • Për regjistrimin e veprimeve kontabile dhe përgatitjen e bilancit nga Drejtoria e Financës në AZHBR, i vë në dispozicion kopje të dokumentave sipas kërkesave të saj.
 • Plotëson nevojat e punonjësve të AZHBR-së për lëvizjet me automjet dhe siguron gatishmërinë teknike të tyre.

Sektori Juridik

Bashkëpunon me drejtoritë e AZHBR-së, interpreton dispozitat ligjore dhe aktet në zbatim të tyre në funksion të zgjidhjeve të problemeve të ndryshme. Përfaqëson me autorizim, prokurë AZHBR-në në proçeset gjyqësore.

Zhvillon proçedurat e prokurimit të fondeve publike dhe akte administrative. Harton kontrata të ndryshme me përputhje me legjislacionin në fuqi dhe ndjek realizimn e tyre. Përgatit dhe ndjek deri në ekzekutim të gjitha çeshtjet gjyqësore që kanë të bëjnë me aktivitetin e agjensisë në të cilën ajo është palë. Kryen detyra të tjera sipas udhëzimeve të eprorit. Merr pjesë në trajnime, përpilon dhe harton akte administrative.