AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave është përgjegjëse për organizimin dhe implementimin e funksioneve të ekzekutimit të pagesave dhe menaxhimit të boxhit për skemat kombëtare dhe programet e para aderimit në bujqësi.

Detyrat e Drejtorisë së Ekzekutimit të Pagesave janë të ndara në dy grupe:

 • Proçedurat e ekzekutimit të pagesave
 • Proçedurat e menaxhimit të borxhit

Sipas grupimit të detyrave, struktura e brendshme organizative ndahet në tre sektorë:

 1. Sektori i ekzekutimit të pagesave për IPARD, SEPI
 2. Sektori i ekzekutimit të pagesave për skemat kombëtare 
 3. Sektori i menaxhimit të borxhit SMB

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave IPARD (SEPI)

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave IPARD (SEPI)  është përgjegjës të sigurojë transferimin e fondeve të programeve të para aderimit në bujqësi tek përfituesi.

SEPI është përgjegjës për kryerjen e detyrave:

 • Përgatitjen e parashikimit mujor të rrjedhjes së parave.
 • Krijimin e listës ditore për pagesë.
 • Përgatitjen e kërkesës për fonde.
 • Autorizimin e kërkesës për fonde dhe transferimit të fondeve.
 • Kontrollin e deklaratës bankare të ekzekutimit të pagesës.
 • Proçedurat në rastet e dështimit të pagesës.
 • Proçedurat në rastet e pagesave në llogari bankare të gabuar.
 • Krijimin e regjistrit të përfituesve.
 • Dërgimin tek sektori i kontabilitetit të deklaratës së thesarit dhe deklaratës bankare.
 • Rakordimet e ekzekutimit të pagesave dhe borxheve te kthyera.

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave për skemat kombëtare  (SEP)

Sektori i Ekzekutimit të Pagesave për skemat kombëtare është përgjegjëse për ekzekutimin e pagesave direkte tek përfituesi.

SEP është përgjegjës për kryerjen e detyrave të më poshtme:

 • Krijimin e listës ditore për pagesë. 
 • Kontrollin e listave të përfituesve që përfitojnë financim.
 • Proçedurat në rastet e dështimit të pagesave.
 • Proçedurat në rastet e pagesave në llogari të gabuar.
 • Rakordim me degën e thesarit çdo muaj lidhur me shpenzimet si dhe koordinim të punës me bankat e nivelit të dytë për pagesat e përfituesve.
 • Dërgimi i akt-rakordimit në sektorin e kontabilitetit çdo muaj.
 • Rakordimin e ekzekutimit të pagesave dhe borxheve të kthyera.

Sektori Manaxhimit të Borxhit (SMB) 

Sektori Manaxhimit të Borxhitështë njësia e tretë në përbërje të Drejtorisë së  Ekzekutimit  të Pagesave.

Qëllimi i punës në SMB:

 • Kontabilizon të gjithë debitorët e trashëguar nga ish-projekti 2KR dhe debitorët që do të lindin gjatë veprimtarisë  së AZHBR-së.
 • Krijon rregjistrin dhe kartelat analitike të debitorëve.
 • Krijon librin e debitorit sipas manualit të sektorit te MB.
 • Të sigurohet që të gjithë borxhet janë të rregjistruara në librin e debitorëve.
 • Të dërgojë letër njoftim tek debitori.
 • Të sigurohet që të gjithë borxhet janë kthyer tek llogaria përkatëse e AZHBR-së.
 • Marrja dhe rregjistrimi i deklaratave bankare për borxhet e kthyera.
 • Informon sektorin juridik për fillimin e  proçedurave gjyqësore.
 • Dërgon tek sektori i kontabilitetit fotokopje të deklaratave bankare.
 • Bën rakordimin e borxhit me subjektet debitore.